БЕСПЛАТНАЯ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

Москва +74997031372, Санкт-Петербург: +78126271365, Общий: 8 (800) 333-94-83 доб. 826

Главная Профессия юрист Юридический бизнес

Юридические услуги адвоката

Помощник бессознательно формирует суждение о подписавшемся, что написал свои доводы, просматривая документ и его мысли. Фактически обращение это описание личности подписавшегося. В проблемах, когда выход зависит от интеллектуального решения это бывает критично ответственным. Составить правильный образец у юриста весьма затратно. Потому что правильное составление имеет очень большое значение.

Юридические услуги адвоката

Авто-инструмент в Екатеринбурге

Любой предприниматель, начинающий деятельность по производству услуг или продаже определенного вида товаров, обязан пройти ряд оговоренных законодательством юридических процедур. Как правило, услуги по оформлению малого и большого бизнеса предоставляют как государственные, так и частные компании. Однако, при выборе  юридического специалиста следует учесть ряд факторов, от которых в дальнейшем будет зависеть функциональность предприятия и его финансовый рост.

И чем бы не занималась «новоиспеченная» фирма, к примеру продавала бы авто-инструмент в Екатеринбурге  или предоставляла услуги по автосервису, все документы должны быть оформлены юридически верно, ведь малейшее нарушение законов может понести за собой ответственность не только административного, но иногда даже криминального характера.

Поэтому, заказывая услуги юриста для составления договоров с партнерами или оформления компании необходимо учесть компетентность специалиста именно решении подобных вопросов, во избежание ряда неприятных ситуаций и судебных разбирательств с налоговой инспекцией или же правоохранительными органами. Конечно, в идеале, у каждой серьезной компании должен быть свой юрист, однако содержание такого сотрудника обойдется в немалую сумму

Адвокат Киев - услуги адвоката-юридические услуги

Договір про надання правової допомоги

Адвокат Тищенко Роман Петрович. (надалі іменується - Адвокат), який займається адвокатською діяльністю на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 3412/10, виданого Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 23 серпня 2007р. з однієї сторони, та __________________________________,з другої сторони, (в подальшому - Клієнт) уклали даний Договір про адвокатську допомогу (надалі – Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Клієнт в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає завдання-доручення, а Адвокат зобов’язується відповідно до завдання-доручення Клієнта надати йому за плату юридичні послуги адвоката щодо здійснення представництва (правової допомоги) прав та інтересів Клієнта в органах державної влади, на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування, судах України, правоохоронних органах тощо.

1.2.  Клієнт делегує Адвокату наступні права: представляти інтереси клієнта та приймати участь у судових засіданнях, розробити правову позицію у справі, скласти позовну заяву, підготувати позовні матеріали та подати їх в суд, знайомитися з  матеріалами  справи,  робити  з  них  витяги,  знімати  копії з документів, долучених до справи,  одержувати копії рішень, ухвал,брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,  задавати питання іншим  особам,  які  беруть участь   у справі,  а  також  свідкам,  експертам,  спеціалістам, заявляти клопотання та відводи,  давати усні та письмові пояснення судові,   подавати   свої  доводи,  міркування  щодо  питань,  які виникають  під  час  судового  розгляду,   і   заперечення   проти  клопотань,  доводів і міркувань інших осіб, знайомитися з журналом судового за сідання, знімати  з нього  копії  та  подавати  письмові  зауваження  з  приводу  його неправильності чи  неповноти,  прослуховувати  запис   фіксування судового  засідання  технічними  засобами,  робити  з нього копії, подавати письмові зауваження  з  приводу  його  неправильності чи неповноти,оскаржувати рішення і ухвали суду, змінювати підставу або предмет позову, збільшувати або зменшувати розмір позовних вимог, відмовитись від позову, визнати позов повністю або частково, пред’явити зустрічний позов, укладати мирову угоду,  користуватися іншими процесуальними правами встановленими ЦПК, КПК, КАСУ тощо.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Адвокат зобов’язується:

2.1.1. Належним чином і в повному обсязі надавати вказані в п.1 та п.1.2 даного договору юридичні послуги.

2.1.2. Надавати Клієнту відповідно до завдання-доручення останнього усні та письмові юридичні консультації щодо предмету даного договору.

2.1.3. Своєчасно попереджати Клієнта про наявність незалежних від діяльності Адвоката обставин, які стали йому відомі, та які загрожують інтересам Клієнта, порушенням термінів або неможливістю виконання обов’язків згідно даного Договору.

2.1.4. Своєчасно попереджати про невідповідність наданих Клієнтом документів або інформації вимогам чинного законодавства та/або запиту Адвоката.

2.1.5. Інші послуги передбачені ст.19 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

2.2. Клієнт зобов’язується:

2.2.1. Сприяти Адвокату у створенні належних умов для якісного надання юридичних послуг Клієнту за даним Договором.

2.2.2. Надавати Адвокату повну та достовірну інформацію стосовно порядку, строків та інших додаткових умов, по яким сторони дійшли згоди, шляхом поштово-електронного, факсимільного зв’язку, телефонограмами або особисто, протягом терміну, достатнього Адвокату для виконання ним завдання-доручення.

2.2.3. Надавати Адвокату на його прохання необхідні документи та інформацію в необхідній кількості екземплярів   та   примірників,   необхідних   для виконання   цього Договору,   шляхом   поштово-

електронного, факсимільного зв’язку і телефонограмами або особисто протягом терміну, достатнього Адвокату для виконання ним завдання-доручення.

2.2.4. Відповідно до порядку та строків, що зазначаються у Договорі та його додаткових угодах, які є його невід’ємною частиною, оплатити Адвокату вартість юридичних послуг, що надаються.

2.2.5. У порядку та у відповідні строки сплачувати інші обов’язкові платежі (державне мито, плата за інформаційно-технічне забезпечення судового  процесу,  плата за проведення експертизи тощо), для виконання предмету даного Договору.

2.2.6. Негайно, протягом не більше 1 (однієї) доби повідомляти Адвокату інформацію, яка стає відомою Клієнту впродовж виконання предмету Договору і яка стосується юридичних послуг, що надаються Адвокатом та може вплинути на результат роботи.

3. ПЛАТА  ЗА  НАДАННЯ  ПОСЛУГ  ТА  ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ

3.1. Клієнт зобов’язується сплатити Адвокату вартість юридичних послуг адвоката (гонорар), що надаються, у порядку та строки, визначені у додаткових угодах (замовленнях), які є невід’ємною частиною Договору, шляхом сплати виставлених Адвокатом рахунків за послуги.

3.2. Додаткові витрати, що відповідно до завдання-доручення, що не були включені до загальної вартості юридичних послуг згідно Договору, сплачуються Клієнтом на підставі окремих рахунків.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору Сторона яка порушила зобов’язання, несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін (у разі наявності печаток) та діє до моменту набрання рішенням суду законної сили по справі або інших обставин за домовленістю між сторонами.

5.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.3. Кожна зі сторін має право в односторонньому порядку перервати дію цього Договору, шляхом передачі письмового повідомлення за 10 днів до розірвання Договору, у разі порушення іншою стороною будь-якого з пунктів цього Договору або порядку проведення й оплати послуг (робіт).

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.2. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі наявності печаток).

6.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Адвокат Украины

Оказывая правовую помощь адвокат Украины. может быть эффективным только при командном подходе. В составе нашей юридической компании работают опытные и высококвалифицированные юристы, адвокаты и их помощники. Наши специалисты в совершенстве владеют и правовой теорией, и юридической практикой. Это позволяет им предоставлять Клиентам услуги в различных сферах юриспруденции.

Предоставляя клиентам юридические услуги, мы придерживаемся определенных принципов. Так, мы с пониманием относимся к специфичности и индивидуальности вопроса каждого клиента, особенностях его бизнеса и корпоративной культуры. Адвокат в Украине действует в строгом соответствии с потребностями Клиентов, используя при этом как свои собственные достижения, так и опыт коллег-юристов. Для того чтобы избежать конфликта интересов, наши юристы и адвокаты иногда отказываются от дел, которые могут причинить вред нашим Клиентам или же нанести ущерб репутации нашей компании. Главный критерий нашего профессионального признания - успехи наших Клиентов, достигнутые благодаря нашему участию.

В процессе оказания юридических услуг для защиты интересов Клиентов мы стараемся по возможности избегать преждевременного обращения в суды или другие государственные органы. Наоборот, наши специалисты стремятся решать вопрос Клиента в первую очередь путем проведения мероприятий переговорно-претензионного характера. Однако если в процессе предоставления юридической помощи в рамках консультаций с Клиентом адвокат все же примет решение об обращении в органы исполнительной, либо судебной власти, Вы сможете убедиться в том, что в Украине существует незаангажированная позиция бюрократа касательно интересов гражданина и юридического лица.

Правовая помощь адвоката Украины

Адвокаты и юристы нашей компании специализируются на предоставлении правовой помощи и защиты тем лицам, которым инкриминируют совершение уголовных правонарушений в сфере хозяйственной или служебной деятельности. В случае необходимости, например, в делах, по обвинению в уклонении от уплаты налогов или при обжаловании налогового уведомления, доведения до банкротства и пр. адвокаты привлекут профильных экспертов - бухгалтеров и аудиторов, для эффективного поиска и выявления тех обстоятельств, которые смягчают вину, или вообще опровергают обвинение в совершении уголовного правонарушения.

Мы также предлагаем нашим клиентам сопутствующие услуги адвокатов, среди которых, консультация адвоката Украины получение информации по адвокатскому запросу, хранение документов и иные услуги, которые вправе оказывать адвокат.

Необходимо отметить, что по предоставлению клиентских сервисов в виде юридических услуг в Украине и по административному статусу и общественному значению, наша юридическая компания - признанный юридический центр Украины для формирования юридической и судебной практики. Однако, наша компания предоставляет юридические услуги не только в Украине, но и за рубежом. Благодаря партнерскому представительству, мы гарантируем клиентам надлежащую юридическую поддержку во многих регионах Украины.

Клиенты нашей компании - отечественные фирмы и предприятия иностранных юрисдикций. Как правило, наших Клиентов интересуют юридические услуги, направленные на комплексное правовое сопровождение интересов компаний. Среди них - юридические консультации и информирование об изменениях в действующем законодательстве, обеспечение постоянного анализа и решение правовых вопросов предприятий, которые возникают при осуществлении им предпринимательской деятельности, юридическое сопровождение сделок по купле-продаже имущества, компании, бизнеса в целом и представительство в судах, начиная с первой инстанции и до высших специализированных судов Украины.

При предоставлении юридической помощи Клиенту в рамках сопровождения рассмотрения дела в суде, наши специалисты придерживаются комплексного и системного подхода. Такой подход выходит шире, чем простое составление юристом процессуальных документов и его участие в судебных заседаниях.

Наши юристы и адвокаты непрерывно проводят анализ и используют только актуальную судебную практику, а также процессуальные инновации своих коллег-юристов и аналитические данные, полученные от юристов-ученых.

При представительстве интересов клиентов в судах, наши юристы могут применять различные меры, для достижения необходимого положительного результата в споре с оппонентом. Среди таких мер можно выделить следующие: формирование надежной доказательной базы, процесса рассмотрения дела, затягивание или ускорение некоторых процедур при исполнении судебного решения и пр. В некоторых случаях лучший адвокат нашей компании обеспечивают своим Клиентам возможность компенсировать расходы на юридическую помощь в судебном процессе за счет оппонентов и вы убедитесь, что в Украине существует профессиональный подход в оказании правовой помощи.

Отличия адвокатов от других юристов Украины

Адвокат Украины имеет целый ряд полномочий и гарантий, которые отличают его от других юристов и являются его преимуществами. Это не только специальный статус адвоката Украины. но и его право направлять адвокатский запрос, на который адресат должен обязательно предоставить запрашиваемую информацию. Адвокат Украины также наделен правом проводить официальный сбор доказательств и получать экспертные заключения.

Адвокаты нашей юридической фирмы в Украине предоставляют гражданам и предприятиям различную юридическую помощь. Так, правовая помощь предоставляется в форме защиты и представительства интересов клиентов в судах и в правоохранительных органах. Адвокаты нашей компании также предлагают клиентам воспользоваться услугами по юридической защите на любой из стадий уголовного производства, услугами по представительству интересов в различных контролирующих органах, в органах государственной власти и перед другими физическими лицами.

Адвокаты нашей юридической компании в Украине предлагают клиентам юридические услуги в форме абонентского или разового адвокатского обслуживания. К нашим специалистам Вы можете обратиться за такими видами услуг:

1. участие адвоката Украины при проведении переговоров,

2. проведение юридической экспертизы документации,

3. разработка адвокатом различных правовых документов (договоров, протоколов, предложений, актов, претензий и пр.)

4. правовое сопровождение процедуры исполнительного производства,

5. представительство интересов и прав клиентов в судебных процессах по гражданским, семейным, хозяйственным делам,

6. защита по уголовным делам,

7. правовая помощь при попадании в ДТП,

8. правовая помощь при решении трудовых, налоговых, кредитных споров,

9. юридическая помощь при необходимости возвратить долг и взыскать страховые возмещения, вернуть депозит и др.

10. обжалование адвокатом постановлений ГАИ о привлечении к административной ответственности,

11. защита чести, достоинства и деловой репутации клиента,

12. помощь при необходимости исключить имущество из описи, наложить или снять арест на счет и имущество должника и др.

13. решение вопросов, которые связаны с корпоративными правоотношениями, а также различные юридические услуги в сфере корпоративного права.

14. сопровождение процедуры банкротства компании, проведение санации и ликвидации предприятия.

Специалисты нашей фирмы оказывают юридическую помощь, как гражданам Украины, так и иностранцам.

Мы также предоставляем юридическую помощь своим клиентам путем представления их интересов при заключении разнообразных договоров, в том числе и тех, которые касаются недвижимого имущества. Так, к нам Вы можете обратиться за помощью в правильном составлении договора отчуждения либо аренды объекта недвижимости или целостного имущественного комплекса компании. Также предлагаем правовые услуги при сделках с недвижимым имуществом для физических и юридических лиц.

Адвокаты нашей компании всегда подходят к разрешению различных проблем клиентов в индивидуальном порядке. Комплексный и всесторонний подход юристов к каждому клиенту, а также конфиденциальность полученной от него информации в процессе работы – это одни из главных принципов работы наших адвокатов.

Если Вы хотите получить качественные и профессиональные юридические услуги - наши адвокаты всегда готовы оказать Вам широкий спектр правой помощи. Они сделают все возможное, чтобы урегулировать вашу проблему как можно быстрее и эффективнее.

Квалифицированная и профессиональная помощь адвокатов нашей компании пригодиться Вам в различных жизненных ситуациях. Так, к нашим адвокатам Вы можете обратиться за разъяснениями и консультациями по интересующим Вас юридическим вопросам. Адвокаты займутся представительством Ваших прав и интересов в различных государственных органах, в судах по гражданским, уголовным, административным и другим категориям дел, они сопроводят различные сделки с недвижимостью и т.п.

Адвокат Украины: помощь гражданам Украины

На сегодняшний день можно говорить о том, что именно граждане являются меньше всего защищенными и максимально уязвимыми при возникновении каких-либо юридических вопросов. Вот почему адвокат в Украине всегда готов оперативно и качественно предоставить комплекс всей необходимой юридической помощи в максимально удобной для своих клиентов форме. Услуги адвокатов в Украине по оказанию правовой помощи могут быть оказаны в устной форме (консультирование), в письменной, а также путем общения в сети Интернет. Наши адвокаты проводят консультации в режиме online, а также смогут представить Вам необходимую справку по законодательству либо же правовое заключение.

Наши адвокаты сопроводят процедуру принятия наследства по закону и по завещанию (окажут помощь при сборе всей необходимой документации, получат свидетельство о праве на наследство, помогут пройти всю процедуру регистрации в государственных учреждениях). Если Вам нужна помощь в восстановлении срока для принятия наследства в суде или же Вы хотите признать завещание недействительным, либо обжаловать его – обращайтесь к нашим адвокатам.

Обращаясь к нашим специалистам, Вы непременно получите качественные юридические услуги, которые помогут Вам достичь необходимого результата.

Адвокат Украины: региональные особенности

В нашей команде разработана корпоративная культура поведения и объем правовой помощи за которую мы готовы нести ответственность, будь то

На сегодняшний день, с учетом тенденций быстрого развития рынка бизнеса и появления на рынке Украины зарубежных инвесторов, часто может возникать потребность в знаниях как национальной, так и мировой судебной практики, будь то

Одна из основных сфер деятельности нашей юридической фирмы – предоставление юридических услуг в суде. Наши адвокаты и юристы готовы представить интересы Клиентов в судах при рассмотрении различных споров (налоговых, административных, уголовных, земельных, хозяйственных, имущественных и пр.), будь то,

Специалисты, чьи юридические услуги мы предлагаем, обладают большим опытом и высокой квалификацией в сфере права. Благодаря этому, Вы можете быть уверенными, что Вам будет обеспечена надежная защита как во время досудебного, так и судебного разбирательства, будь то

В рамках услуг по юридическому сопровождению мы предлагаем клиентам юридические услуги, а также абонентское обслуживание юристов. Также мы поможем вам правильно составить все необходимые правовые документы и договоры, проведем проверку документации на предмет ее соответствия законодательству и многое другое, будь то

Специалисты нашей юридической компании рады оказать клиентам профессиональное содействие при ведении судебных дел в таких сферах судопроизводства как: иски про оспаривание сделок, решение корпоративных конфликтов и налоговых споров в судебном порядке, взыскание задолженности в суде, будь то

Мы представим Ваши интересы в суде по защите имущества и права собственности и многое другое, будь то

Сферы и виды судебных разбирательств, в которых мы предоставляем юридическое сопровождение и защиту интересов клиентов достаточно широки, будь то

Сам процесс оказания юридических услуг состоит из нескольких этапов. Сначала юрист или адвокат оценивает перспективу разрешения судебного спора и наличие возможности исполнить решение суда. Далее юрист и клиент разрабатывают максимально эффективную стратегию защиты его интересов при осуществлении представительства в суде, будь то

Нередко клиенту необходима помощь при проведении различных досудебных мероприятий и при соблюдении претензионного порядка. Иногда наши специалисты советуют принять меры для досудебного урегулирования спора и защиты собственности компании, будь то

На втором этапе предоставления юридических услуг в суде происходит подготовка и составление искового заявления. В некоторых случаях можно заявлять ходатайство о наложении ареста на имущество должника либо о запрете должнику осуществлять некоторые действия. Для этого необходимо подать заявление об обеспечении иска, будь то

Помимо помощи в рамках судебного процесса, наши специалисты также осуществляют сопровождение последнего этапа по делам о взыскании суммы задолженности – принудительного взыскания долгов путем исполнительного производства, будь то

Если должник долгое время не исполняет судебное решение, можно ставить вопрос о привлечении руководителя предприятия-должника к правовой ответственности или инициировать процедуру банкротства, будь то

Наша юридическая компания также предоставляет услуги в сфере международного коммерческого арбитража. Наши специалисты займутся правовым анализом документов, сформируют позицию по делу, составят все необходимые процессуальные документы, разработают арбитражный договор, примут участие при назначении арбитров, составят исковое заявление и представят интересы истца при рассмотрении дела, будь то

Кроме того юристы и адвокаты нашей фирмы примут участие в заседаниях арбитража, представят интересы ответчика, разработают возражения по делу, проведут сбор и представят необходимые доказательства для обоснования позиции ответчика, осуществят посредничество между сторонами во время арбитражного разбирательства для заключения мирового соглашения, будь то

Кроме того к нам Вы можете обратиться при необходимости обжаловать решение арбитражного суда, представить интересы лица при признании и исполнении решения арбитража, получения исполнительных документов и пр. будь то

Адвокат Сумы

Наша юридическая фирма также оказывает юридическую помощь в уголовных делах. Мы предоставляем услуги по защите подсудимых, обвиняемых и подозреваемых, представляем интересы гражданских ответчиков, гражданских истцов и потерпевших лиц будь то,

Так, к нам Вы можете обратиться за устными консультациями с разъяснениями правовых вопросов уголовного дела, мы изучим материалы уголовного дела и примем участие в досудебном процессе, подготовим запросы, ходатайства, жалобы, соберем все необходимые доказательства, будь то

Наши адвокаты примут участие при рассмотрении дела в суде первой, а также апелляционной инстанции при обжаловании решения суда, будь то

П оможет вам составить любые процессуальные документы и защитит ваши интересы в судебных инстанциях Харькова и Харьковской области .

Мы предлагаем клиентам комплексную профессиональную защиту в судах первой инстанции.

Адвокат ознакомится с материалами дела, встретится с подзащитным, разработает позицию защиты, составит ходатайства, жалобы и пр

Кроме того, адвокат сможет предоставить защиту в апелляционном суде и примет участие при кассационном обжаловании или пересмотре решения суда в порядке исключительного производства, будь то

Также мы оказываем услуги по представительству интересов гражданских истцов и потерпевших лиц в суде будь то

Адвокат Черновцы - любой из команды дорожит своей репутацией, постоянно повышает свой профессиональный уровень и гордо носит звание "Адвокат Украины "

Задать вопрос адвокату

Карта сайта

Адвокат Киев. Юридические услуги адвоката Киев.

Ахтунг. Юридическая консультация адвоката в киеве по телефону - бесплатно.

Адвокат Кормушин Киев - это юридические услуги Киева и юридическая консультация Киев. Квалифицированная юридическая помощь адвоката в Киеве. имеющего соответствующий опыт. Обращаясь к адвокату Киев Вы можете рассчитывать не только на юридическую консультацию.

Уважаемые посетители, рад Вас приветствовать на сайте адвоката Кормушина Юрия Александровича!

Адвокат Кормушин предоставляет квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам. Основой в деятельности адвоката при предоставлении юридических услуг являются высокий профессионализм, порядочность и строгая конфиденциальность.

Перечень юридических услуг, предоставляемых адвокатом достаточно широк – от юридической консультации, составления процессуальных документов до комплексного ведения дел в судах. Более подробно - в разделе услуги адвоката.

Важно отметить, что юридическую консультацию или услуги адвоката в Киеве по интересующему вас вопросу вы можете получить по телефону, либо воспользовавшись профессиональной юридической консультацией on-line. которая находится на сайте.

Кормушин Юрий Александрович – высококвалифицированный специалист с высшим юридическим образованием, имеет опыт работы в области юриспруденции и оказывает услуги адвоката с 2003 года.

С января 2009 года Кормушин Юрий Александрович является адвокатом Адвокатского объединения «Юридическая консультация № 1 Шевченковского района г. Киева».

Свою деятельность киевский адвокат Кормушин Юрий Александрович ведёт на основании Свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, а также на основании Закона Украины «Об адвокатуре» и Правил адвокатской этики.

Юридические услуги в Киеве, киевский суд

Юридические услуги в Киеве. представленные в киевском суде являются довольно трудоемкой и сложной сферой как для адвокатов, так и для клиентов. Обращение в суд обязательно требует сопровождения грамотных и опытных юристов, поэтому мы всегда готовы помочь вам отстаивать права и интересы даже в очень сложных и запутанных судебных процессах. Юридические услуги Киев классифицируются на многие группы, в зависимости от отраслей права. Отрасли права в основном подразделяются на:

- гражданское право (юридические услуги по возврату задолженностей, в т.ч. по расписках, разрыв сделок, договоров, помощь адвокатов и юридические услуги по моральному и материальному возмещению вреда, принятие наследства через суд, анализ документов, обращения в суд по поводу обжалований результатов конкурсов, защита прав потребителей, обжалование решений суда и т.д.);

- трудовое право (юридические услуги и помощь в обжаловании отказа в принятии на работу, услуги адвокатов по стягиванию задолженностей по заработным платам, обжалованию незаконных увольнений, юридические услуги по ведению дел через суд и другое);

- юридические услуги по уголовному праву (защита подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, помощь свидетелям, консультация адвоката и т.д.);

- юридические услуги по семейному праву;

- жилищное право;

- хозяйственное право;

- административное право и другие.

Юридические услуги по обращению в суд в Киеве являются нашей основной специальностью и наши опытные адвокаты обязательно вам помогут!

Услуги адвоката Киев, стоимость.

Стоимость на услуги адвоката в Киеве определяется в первую очередь по материальному положению обратившихся клиентов. Так же иногда расходы на услуги адвоката Киев может компенсировать другая сторона.

Все отношения между адвокатом и клиентом оформляются в письменном виде (заключение договора). Стоимость услуг адвоката – это единственно допустимая форма вознаграждения адвоката за предоставление юридической помощи, консультации клиенту. Стоимость услуг в Киеве должна быть законной по форме и порядку оплаты и разумно обоснованной по размеру. Факторы, которые принимаются во внимание во время определения суммы гонорара (стоимость за услуги адвоката):

- уровень сложности юридической помощи и новизна правового вопроса, общий объем работ, сроки работ, опыт по аналогичным вопросам;

- вероятность того, что при принятии данного поручения адвокату придется отказаться от других возможных поручений или данный вопрос заметно затруднит выполнение других поручений;

- необходимость командировок;

- роль адвоката в достижении результатов;

- дополнительные или особые просьбы, требования клиента по срокам выполнения поручений;

- длительность и тип деловых отношений адвоката и клиента;

- опыт адвоката, репутация, техническая подготовка, профессиональные возможности и т.д.

Таким образом, стоимость услуг адвоката Киев формируется исходя из многих факторов.

Адвокат в Киеве Кормушин Ю.А. предоставляет грамотную и профессиональную юридическую консультацию. Вы всегда получите самую точную и надежную информацию, взятую из достоверных источников, учитывая последние изменения.

Источники:
mosadvokat.org, yourlawyer.in.ua, ua-ru.com.ua, www.kievlex.com.ua

Следующие статьи:

Зявление о разводе

Что нужно и что не нужно писать в заявлении на развод в суд. Читать далее